prof. dr hab. Michał Kokowski
historyk i filozof nauki, fizyk

Kopernik Galileo Galilei Wladyslaw Natanson Albert Einstein Thomas S. Kuhn

Serdecznie witam na stronie domowej!

Znaleźć tu można informacje na temat moich zainteresowań i dokonań naukowych oraz popularnonaukowych


Podstawowe informacje


Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN

Jestem absolwentem trzech kierunków studiów:

 • podstawowych problemów techniki (AGH, 1986);
 • fizyki (UJ, 1987);
 • filozofii (PAT, 1998).

Od 15 września 1991 r. pracuję w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Od 17 stycznia 2013 r. jestem profesorem doktorem habilitowanym.

Jestem członkiem:

 • Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (od 20 listopada 2018 r. pełnię funkcję Przewodniczącego tej Komisji w kadencji 2018–2021),
 • Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności,
 • Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki,
 • Międzynarodowej Akademii Historii Nauki (członek korespondent).

Uczestniczyłem m.in. w:

 • światowych kongresach historii nauki,
 • światowych kongresach logiki, metodologii oraz filozofii nauki,
 • międzynarodowych konferencjach Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki.

Organizowałem w Krakowie konferencje nt. historii nauki, m.in.:

 • „Konferencję z okazji stulecia wydania monografii Ludwika A. Birkenmajera pt. Mikołaj Kopernik (1900)” (Kraków, 14 października 2000 r.),
 • Konferencję naukową „Historia nauki i dyscypliny pokrewne w Krakowie na progu nowego milenium”. Część I: Instytucje. Część II: Indywidualni uczeni (Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Kraków, 20 października 2001),
 • Konferencję naukową „Po co nam historia nauki?” (Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Kraków, 26 października 2002),
 • 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Cracow, 69 September 2006) (byłem inicjatorem i głównym organizatorem tej konferencji).

Publikowałem m.in. w:

 • Physical Review B,
 • Solid State Communications,
 • Theoria et Historia Scientiarum,
 • Zagadnieniach Filozoficznych w Nauce,
 • Kwartalniku Historii Nauki i Techniki,
 • Organonie,
 • Pracach Komisji Historii Nauki PAU,
 • Studia Historiae Scientiarum,
 • Zagadnieniach Naukoznawstwa.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na:

 • historii i filozofii nauk ścisłych, włączając ich związki z pozostałymi działami kultury: filozofią, religią (i teologią), sztukami pięknymi oraz techniką,
 • naukoznawstwie (w tym naukometrii i bibliomterii oraz organizacji instytutucji naukowych)
  i jego historii.

Szczególną uwagę poświęciłem:

 • metodologii nauk ścisłych (jestem autorem hipotetyczno-dedukycjnej metody myślenia korespondencyjnego),
 • analizie myśli Władysława Natansona,
 • analizie myśli Thomasa S. Kuhna,
 • badaniom genezy, treści oraz recepcji dokonań Mikołaja Kopernika,
 • modelowi uniwersytetu (jestem autorem modelu uniwersytetu nowego humanizmu),
 • historii naukoznawstwa,
 • naukometrii i bibliometrii oraz ich historii.

Jak dotąd jako jedyny badacz w Polsce uzyskałem stopień doktora i doktora habilitowanego z tematyki badań kopernikowskich – zob.

Jestem też faktycznym współautorem i jednym z sygnatariuszy (w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności) tzw. Deklaracji Fromborskiej.

W roku 2005 r. i 2006 r. dokonałem krytyki aktualnych poszukiwań grobu Kopernika
i porównania rekonstrukcji przyżyciowej czaszki nr 13/06 z obrazami Kopernika
, wskazując na istnienie poważnych braków w przedstawionej dotąd argumentacji przemawiającej – w opinii ich autorów – za identyfikacją tego grobu z rzekomo 97% pewnością.

W czerwcu 2006 r. ukazała się zredagowana przeze mnie Online Book of Abstracts of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science.

W grudniu 2007 r. ukazały się zredagowane przeze mnie Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science w wersji internetowej, a marcu 2008 w wersji CD (ISBN: 978-83-60183-42-7).

W 2009 r. ukazała się drukiem moja monografia pt. Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji (ss. 676). Za jej napisanie, w 2010 r. zostałem laureatem Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa (przyznawanej co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności).

W 2010 r. zorganizowałem konferencję naukową „Tajemnice grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów” (Kraków, 22–23 lutego 2010 r.), podczas której dyskutowano m.in. na temat poważnych wątpliwości dotyczących rzekomego ostatecznego odkrycia szczątków Mikołaja Kopernika.Odsyłam do lektury stron internetowych tej konferencji, a przede wszystkim do pokonferencyjnej recenzowownej monografii zbiorowej pt. Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (ss. 320), która ukazała się w grudniu 2012 r. i jej angielskiego przekładu The Nicolus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (ss. 314), która ukazała się w 2015 r. Monografia ta zawiera bardzo ważne opracowania, w szczególności takie, które kwestionują poprawność argumentacji przemawiającej za odkryciem grobu Mikołaja Kopernika.

22 października 2014 r. zostałem redaktorem naczelnym Prac Komisji Historii Nauki PAU, a 25 marca 2015 r. również sekretarzem tego czasopisma. W wyniku przeprowadzonych prac naprawczych czasopismo to zostało włączone do listy B czasopism punktowanych MNiSW
(zdobyło 9 pkt.).

4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy tego czasopisma na: Studia Historie Scientiarum.

Jestem gorącym zwolennikiem otwartej nauki, współpracy międzynarodowej historyków nauki oraz technologicznego unowocześnienia polskiej humanistyki.

Opowiadam się przeciwko bezmyślnemu stosowaniu w Polsce bibliometrii w ocenie działalności naukowej i czasopism naukowych, czego wyrazem jest m.in. bezkrytyczne używanie wskaźnika cytowań („impact factor”) i baz indeksacyjnych – odsyłam do lektury moich tekstów o historii naukoznawstwa i krytyce bibliometrii / naukometrii.
Adres e-mailowy

michal.kokowski@gmail.com

Adres pocztowy

Michał Kokowski
Instytut Historii Nauki PAN
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków


Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2018 | © 2007–2018 Webmaster Michał Kokowski